Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a používanie cookies

 

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 15.05.2018.

 

Stránku ktorú ste navštívili – www.weronikart.sk - administratívne spravuje NOVA Intereal, s.r.o.

 

Radi by sme Vás informovali o type dát, ktoré firma NOVA Intereal, s.r.o., IČO: 35 828 595, so sídlom Pečnianska 3430/6, 851 01 Bratislava, zapísaná OR vedenom na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25764/B (ďalej len NOVA Intereal) na webovej stránke www.weronikart.sk zbiera a o spôsobe ich využitia. Je pre nás dôležité, aby každý porozumel, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva.

 

NOVA Intereal zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje najmä pri poskytovaní servisu v súvislosti s Vašou prihláškou na naše kurzy, objednávkou poradenstva, objednávkou školiaceho materiálu, objednávkou a kúpou diela z weronikart.sk. Je pre nás nevyhnutné aby sme Vás mohli informovať o priebehu Vašej objednávky našich služieb, prípadne o priebehu Vášho kurzu a v závere kurzu Vám mohli vystaviť osvedčenie o absolvovaní kurzu alebo certifikát, pri všetkých objednaných prácach a kúpe diel z weronikart.sk tiež mohli vystaviť daňový doklad. Spracovávame tiež osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky.

 

Bez ohľadu na situáciu Vám sľubujeme, že Vaše osobné údaje budeme chrániť, nikdy ich nepredáme ani nepoužijeme v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

 

Typy osobných údajov


Spracovávame nasledujúce údaje:
- Osobné údaje - Vaše meno, priezvisko, titul, adresu trvalého bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum a miesto narodenia a pohlavie .
- Fakturačné údaje - názov firmy uvedenej na faktúre, ktorú Vám vystavíme, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo firmy, číslo účtu a história úhrad.
- Poskytnuté služby - kurzy, na ktoré ste sa prihlásili, história objednávok, IP adresa.

Účely a ciele spracúvania údajov


NOVA Intereal bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:
- Administrácia klientov - evidujeme údaje o všetkých našich zákazníkoch a ich kurzoch, objednávkach a fakturačné údaje.
- Zákaznícka zóna - na základe Vášho prístupového mena a hesla sa môžete prihlásiť do Vašej zákazníckej zóny, kde sú evidované všetky Vaše kurzy, na ktoré ste prihlásený a faktúry, ktoré sme Vám vystavili

- Dane a účtovníctvo - Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z platných zákonov a predpisov spojených s Vašou úhradou za kurz a všetky služby a práce ktoré poskytujeme sme povinní spracovávať niektoré Vaše osobné údaje - napr. pri vystavovaní faktúry k úhrade za kurz a iné práce v rámci nášho podnikania.

- Dodržiavanie zákona - Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností, právnych postupov, alebo aby sme dodržiavali zákon (napr. aby sme vyhoveli súdnemu príkazu).

- Marketingové súhlasy - Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame.

- Ministerstvo školstva - pokiaľ je kurz, ktorý absolvujete akreditovaný Ministerstvom školstva SR, sme na základe zákona povinní nahrať Vaše osobné údaje do registra Ministerstva školstva SR, ktoré eviduje Váš doklad o získanom vzdelaní.

Osvedčenie vydávané pri absolvovaní vzdelávacích kurzov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov!

 

Umiestnenie Vašich osobných údajov

K Vašim osobným údajom budú mať prístup len zamestnanci NOVA Intereal, údaje sú uložené v chránenej databáze, ktorú spravuje náš poskytovateľ web hostingu. Údaje sú fyzicky umiestnené v rámci Európskej únie.

 

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov, prípadne dobu uchovávania Vašich osobných údajov určíme vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom prostredníctvom našej internej politiky.
Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

 

Účel Všeobecná doba uchovávania osobných údajov

Administrácia klientov (t.j. organizovanie kurzov, školení alebo odborných seminárov): Po skončení Vášho kurzu, školenia alebo odborného seminára. Môže ísť o obdobie až 11 rokov. V prípade, že Váš kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR archivujeme Vaše osobné údaje a Váš doklad o získanom vzdelaní celoživotne.
Marketingové súhlasy (zasielanie newslettera): Až do Vášho odhlásenia sa z newslettru alebo do zaslania námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov.
Dane a účtovníctvo: počas 10-tich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady týkajú.
Dodržiavanie zákona (právna agenda): Až do premlčania právneho nároku.

 

Uvádzame tu len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na konkrétne účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak Vaše osobné údaje už považujeme za nepotrebné z pohľadu uvedených účelov spracúvania.

 

Právny základ pre spracovávanie Vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

 

Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov

Za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedná spoločnosť NOVA Intereal,s.r.o., IČO: 35 828 595, so sídlom Pečnianska 3430/6, 851 01 Bratislava.

 

Zodpovedná osoba

Ak máte otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím na našu zodpovednú osobu: Marta Weberová, e-mail: novaintereal@gmail.com, tel.: 0908 105 623, Pečnianska 3430/6, 851 01 Bratislava.

 

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Na vyžiadanie Vás budeme informovať, či a ktoré Vaše osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo na prístup (na základe čl. 15 GDPR), opravu (na základe čl. 16 GDPR), vymazanie (na základe čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (na základe čl. 18 GDPR), prenosnosť (na základe čl. 20 GDPR), namietať proti spracúvaniu (na základe čl. 21 GDPR) Vašich osobných údajov. Môžete taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli a vznášať námietky voči spracúvaniu. Na tieto účely nás môžete kedykoľvek kontaktovať e-mailom zaslaným na adresu novaintereal@gmail.com, prípadne písomne. Vašu žiadosť vyriešime bez zbytočného zdržania a v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä čl. 12 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Cookies

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve webovej stránky prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré na našej webovej stránke používame, nepoškodzujú Váš počítač.

 

Ako fungujú súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, identifikáciu účastníkov, optimalizáciu a personalizovanie návštevy užívateľa na tejto webstránke, analýzu informácií o návštevnosti, zlepšenie komunikácie a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Rovnako sú používané na čo najlepšie identifikovanie našej cieľovej zákazníckej skupiny s účelom upravovať našu ponuku podľa dopytu a čo najlepšieho priameho prezentovania našej činnosti.

 

Typy súborov cookies sú

 

(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a

 

(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

 

(c) súbory cookie tretích strán:

 

Na našej webovej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našej webovej stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole našej spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. Facebook alebo Smartsupp. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Nemôžeme mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

 

Tzv. Trafficinformation ako IP adresa, miesto, dátum a čas návštev a aktivita na stránke môžu byť uložené v aplikácii tretej strany na základe identifikácie podľa cookie.

 

Súhlas užívateľa s používaním cookies

Ako užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasíte s používaním a ukladaním cookies do Vášho prehliadača. O tejto skutočnosti ste boli upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak ako užívateľ nesúhlasíte s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

 

Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje a ich prípadné poskytovanie nie sú povinné. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri Vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Prípadné osobné údaje poskytujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, povereným zamestnancom – oprávneným osobám na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.

 

Ako kontrolovať súbory cookies?
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov, sa môžete dozvedieť, ako nastaviť Váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil , ako aj to ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. My Vám však odporúčame nechať funkcie cookies plne v prevádzke. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.
Používanie súborov cookie na tejto webovej lokalite môžete jednoducho prijať alebo odmietnuť kliknutím na jeden z týchto odkazov: Súhlasím s použitím súborov cookie / Odmietam súbory cookie.

 

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách:

• www.allaboutcookies.org
• support.mozilla.org
• support.google.com
• sk.wikipedia.org

 

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Týmto podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") a Zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov (ďalej len “ZOOU”) informujeme dotknuté osoby o spracovávaní a o účele spracovávania osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom NOVA Intereal, s.r.o., IČO: 35 828 595, so sídlom Pečnianska 3430/6, 851 01 Bratislava, zapísaná OR vedenom na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25764/B (ďalej len NOVA Intereal).

 

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby NOVA Intereal dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") a Zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov (ďalej len “ZOOU”).

 

• Personalistika

• Účtovníctvo, mzdová a daňová evidencia

• Poradenská činnosť

• Publikačná činnosť a externá komunikácia

• Správa registratúry (kuriérske spoločnosti, pošta)

• Agenda dotknutých osôb (UOOU)

 

Práva dotknutých osôb podľa zákona o ochrane údajov

Na vyžiadanie Vás budeme informovať, či a ktoré Vaše osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo na prístup (na základe čl. 15 GDPR), opravu (na základe čl. 16 GDPR), vymazanie (na základe čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (na základe čl. 18 GDPR), prenosnosť (na základe čl. 20 GDPR), namietať proti spracúvaniu (na základe čl. 21 GDPR) Vašich osobných údajov. Môžete taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli a vznášať námietky voči spracúvaniu. Na tieto účely nás môžete kedykoľvek kontaktovať e-mailom zaslaným na adresu novaintereal@gmail.com, prípadne písomne. Vašu žiadosť vyriešime bez zbytočného zdržania a v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä čl. 12 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu spracúvania Vašich osobných údajov.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie