European Pedagogy Forum 2015

EVROPSKÉ PEDAGOGICKÉ FÓRUM 2015
PŘÍNOSY, VÝZVY, OČEKÁVÁNÍ

ročník V.
23. – 27. listopadu 2015
Hradec Králové, Česká republika
EPF

 

MALIARSKA TECHNIKA SUMINAGASHI A JEJ OBMENY
V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ S UŽŠÍM ZAMERANÍM NA VÝTVARNOTVORIVÚ
KOMUNIKÁCIU

SUMINAGASHI PAINTING TECHNIQUES AND THEIR
VARIANTIONS IN THE SCHOOL ENVIROMENT IN A MORE
TARGETED AT ART-CREATIVE COMMUNICATIONS

Veronika Weberová


Abstrakt
Objasnenie metódy výtvarno-tvorivej komunikácie ktorej hlavnými prostriedkami sú
maliarske techniky. Bližšie zoznámenie s japonskou maliarskou technikou suminagashi
(maľba na vodnú hladinu) vrátane jej histórie a súčasných obmien využiteľných v školskom
prostredí. Z užšieho hľadiska si priblížime prácu s touto technikou v medziach výtvarnotvorivej
komunikácie a jej významu najmä pri práci s adolescentmi.


Kľúčové slova: suminagashi, výtvarno-tvorivá komunikácia, komunikácia, školské prostredie,
adolescent

 

Abstract
Clarification of the methods of artistic-creative communications which are the main means of
painting techniques. More detailed Getting to Know with Japanese painting technique
Suminagashi including its history and current variations useful in the school environment.
From a closer perspective to zoom work with this technique within the limits of artisticcreative
communication and its importance especially for working with adolescents.
 

Key words: suminagashi, artistic-creative communication, communication, school
environment, adolescent

Prihlásenie