CREA-AE 2015

WEBEROVÁ, Veronika. Rehabilitácia emocionalizácie ako jeden z cieľov výtvarnej výchovy so zameraním na obdobie adolescencie. In Zborník konferencie CREA-AE. 2015. Bratislave:Vivar, 2015. s. 185-192. ISBN 978-80-89693-09-2

 

Rehabilitácia emocionalizácie ako jeden z cieľov výtvarnej výchovy so zameraním na obdobie adolescencie

Rehabilitation emocionalism as one of the aims of art education with a fixation on period of adolescence

Veronika Weberová

Abstrakt: Výtvarná výchova dnes naplno nevyužíva svoj potenciál vo výchovnej sfére edukačného procesu. Nedostatok umelecky zameraných predmetov v období adolescencie obmedzuje možnosti vedenia žiakov k osobnostnému rozvoju, sebaregulácii správania a vytvárania si hodnôt. Výtvarná výchova v tomto období je jednou z možností ako rehabilitovať emocionalizáciu v edukačnom procese, ktorá je dôležitým faktorom v utváraní osobnosti žiaka. Tvorivo- výchovné predmety (ako výtvarná výchova) zacielené na citové dozrievanie jednotlivca sú nevyhnutné k výchove človeka schopného žiť v spoločnosti a prispievať k jej rozvoju.

 

Abstract: Today, art education does´t fully exploit its potential inthe education sphere of the educational process. Lack of arts-related subjects in adolescence limits the possibilities of increasing students´ personal development self-regulation of behavior and creating a values. Art in this period is one of the way to rehabilitate emotionalism in the educational process, which is an important factor in shaping the personality of the pupil. Creative-educational subjects (sucha s art education) targeted emotional maturation of the education of man is able to live in society and contribute to its development.

 

Kľúčové slová: adolescent, emocionalizácia, výtvarná výchova, sebaregulácia, tvorivosť

 

Key words: adolescent, emocionalism, art education, selfregulation, creativity
 

Prihlásenie