ARS ET EDUCATIO I.

WEBEROVÁ, Veronika. Význam rozvoja tvorivosti vo výchovno-vzdelávacom procese a jeho vzťah k osobnostnému rozvoju žiaka/žiačky v kontextoch súčasnosti. In Zborník konferencie Ars et educatio I. 2015. Ružomberok: VERBUM, 2015. s. 214-223. ISBN 978-80-561-0240-4

 

Význam rozvoja tvorivosti vo výchovno-vzdelávacom procese a jeho vzťah k osobnostnému rozvoju ņiaka/ņiačky v kontextoch súčasnosti


The importance of creativity development in educational process and its connection to pupil´s personal development in contexts currenty

Veronika Weberová

Abstrakt

Súčasná spoločnosť sa neustále mení a vyvíja, to so sebou prináša mnohé problémy, s ktorými sme sa v minulosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nestretávali. Škola sa podieľa na rozvoji žiaka/žiačky, aby boli schopní fungovať v reálnej spoločnosti. Osobnostný rozvoj žiaka prostredníctvom rozvoja jeho tvorivosti mu poskytne prostriedky na reflexiu, kritické myslenie a tvorivý prístup k životu. Pomôže mu orientovať sa v nadbytku vizuálnych podnetov, kriticky vnímať mediálny nátlak a uvedomovať si hodnoty. Umenie v škole má priestor inovatívnymi metódami a technikami v tvorbe viesť k rozvoju tvorivosti. Tak môžeme vybaviť žiakov psychickými nástrojmi, ktoré im pomôžu orientovať sa v súčasnom svete.

Kľúčové slová: súčasnosť, post postmoderna, tvorivosť, rozvoj, škola, žiak

 

Abstract
Contemporary society is constantly changing and evolving which brings many problems that we could not face within the educational process in the past. The school is involved in the development of pupils to be able be a part of existing society. Personal development of students through the development of his creativity offers him the resources for the reflection, critical thinking and creative approach to life. This will help him to navigate the abundance of visual cues, critical of the media pressure and realize value. Art in school offers the room for innovative methods and techniques in creation. This results in the development of creativity. We can equip students by using psychological tools that will help them to navigate in the contemporary world .
 

Key words: Present. Post postmodern. Creativity. Development. Pupil. School.

Prihlásenie